Page 8 - 2023 CPC Corporation,Taiwan
P. 8

 6 Board and Corporate Officers
 Great Vision for Opportunities, Steady at the Helm in New Territories
  Board and Corporate Officers
  
Shun-Chin Lee
Directors
  
Jeng-Zen Fang
  
Corporate Officers
President
Vice Presidents
Spokesman
CEO, Exploration & Production Business Division
  CEO, Petrochemical Business Division
CEO, Marketing Business Division CEO, Natural Gas Business
CEO, Lubricants Business Division
  Business Division
CEO, Solvent & Chemical Business Division
  Manufacturing Research Institute Director, Exploration & Development Research Institute Director, Green Technology Research Institute
LNG Protect & Construction Division
Director, Project & Construction Division
Jeng-Zen Fang Chia-Shou Chiu Jane H.J. Liao Huang-Chang Lee Michael Chang Po-Tung Lo Ray-Chung Chang
Frank S. L. Tang Chin-Jung Hsu
San-Tay Huang Tray-Shing Chiou Hsi-Wen Lee
Chung-Liang Lin Feng-Cheng Chu Angela Koju Lin Ming-Chang Tsai Ta-Lin Chen Guo-Hsu Lu Roung-Yuh Hwang Ching-Tang Hung
    
Ming-Chang Hsu
 
Syang-Peng Rwei Chung-Pao Wu Pei-Li Chen Li-Chen Lin Chung-Hsien Chen Chao-Chung Kuo Shih-Yuan Su Peng-Fu Wang Sheng-Ching Huang
Tsang-Fu Wu Hui-Shan Wei Feng-Yuan Chien
    Supervisors
   


   6   7   8   9   10